Lien Soap

Artikel 1. Definities


1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Lien Soap de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Lien Soap gevestigd aan de Veurse Achterweg 47 2264SE te Leidschendam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer ;
b. klant: het bedrijf die met Lien Soap een overeenkomst aangaat, dan wel die een offerte/aanbieding van Lien Soap heeft ontvangen of met wie Lien Soap in enige rechtsbetrekking staat of voor wie Lien Soap enige rechtshandeling verricht;
c. overeenkomst: de koopovereenkomst tussen Lien Soap en de klant;
d. product: het product dat door Lien Soap wordt geleverd.

Artikel 2. Algemeen


2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen door Lien Soap aan de klant en voorts op alle (overige) rechtshandelingen tussen Lien Soap en de klant, waaronder mede begrepen onderhandelings- en andere pre contractuele situaties.
2.2. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover partijen die uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Lien Soap vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.5. Indien Lien Soap niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Lien Soap in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
2.6. Lien Soap heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes


3.1. Alle aanbiedingen en offertes, daaronder mede begrepen prijsopgaven, brochures en prijslijsten, zijn vrijblijvend.
3.2. Lien Soap is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, e-mailberichten, op de website, in offertes of in de overeenkomst.
3.3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
3.4. Lien Soap heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde producten slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.
3.5. Alle afbeeldingen, maten, kleuren, geuren, etc. van de aangeboden producten opgenomen in offertes, brochures of op de website gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst


4.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant het aanbod van Lien Soap telefonisch, via de e-mail of via de website heeft aanvaard dan wel nadat de klant akkoord is gegaan met een offerte van Lien Soap.
4.2. Een geplaatste bestelling kan niet geannuleerd worden.

Artikel 5. Prijzen en transportkosten


5.1. Alle vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief btw, exclusief invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten.
5.2. Lien Soap heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen.
5.3. De opgegeven prijs is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekende inkoopprijs en andere kostenfactoren. Wanneer één van deze kostprijsbestanddelen na de totstandkoming van de overeenkomst maar voor de levering door onvoorzienbare omstandigheden wordt verhoogd, dan heeft Lien Soap het recht die verhoging in alle redelijkheid door te berekenen aan de klant.
5.4. De vermelde prijzen zijn exclusief transportkosten.

Artikel 6. Levering


6.1. De producten worden via de post of via een transportbedrijf aan de klant geleverd.
6.2. De klant dient ervoor zorg te dragen dat de bestemming waar de producten afgeleverd dienen te worden goed bereikbaar is.
6.3. Lien Soap is gerechtigd in gedeeltes te leveren.
6.4. De klant is verplicht de geleverde producten af te nemen. Een eventuele overschrijding van de levertijd doet daar niet aan af.
6.5. Indien de klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die voor de aflevering noodzakelijk zijn, is Lien Soap gerechtigd de producten voor rekening en risico van de klant op te slaan. Indien de klant de producten niet afneemt, ongeacht of betaling van het verschuldigde reeds heeft plaatsgevonden, dan heeft Lien Soap het recht om deze na schriftelijke ingebrekestelling voor en namens de klant te (doen) verkopen. De klant blijft het factuurbedrag, te vermeerderen met de rente, kosten en eventuele schadevergoeding, verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan die derde.
6.6. Voor de klant die niet in Nederland gevestigd is, geldt dat de klant zelf verantwoordelijk is voor alle invoerrechten, douaneformaliteiten en belastingen m.b.t. het product.

Artikel 7. Leveringstermijn


7.1. De vermelde leveringstermijn is naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Lien Soap bekend waren en zij zal zoveel mogelijk in acht worden genomen. Een vermelde leveringstermijn is niet als een fatale termijn te beschouwen.
7.2. De leveringstermijn vangt aan op het moment dat Lien Soap de betaling voor de bestelling van de klant heeft ontvangen.
7.3. In het geval dat een vermelde leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Lien Soap ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 14 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
7.4. Overschrijding van de opgegeven leveringstermijn geeft in geen geval recht op schadevergoeding of om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 8.  Verplichtingen van de klant


8.1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Lien Soap aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Lien Soap ter beschikking worden gesteld.
8.2. De klant is verplicht adreswijzigingen terstond schriftelijk of via de e-mail aan Lien Soap te melden.
8.3. Voor het in acht nemen van alle wettelijke en anderszins geldende voorschriften die van toepassing zijn in het land waar de klant is gevestigd in verband met het onder zich hebben, bewaren, gebruiken en vervoeren, op welke wijze dan ook, van de producten, is alleen de klant verantwoordelijk.
8.4. De klant dient de producten enkel te gebruiken voor het doel waarvoor het product bestemd is.
8.5. Indien Lien Soap aan de klant inlogcodes heeft verstrekt om in te kunnen loggen op haar website, dan dient de klant deze inlogcodes geheim te houden. Lien Soap kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inlogcodes van de klant.

Artikel 9. Facturatie en betaling


9.1. Facturatie geschiedt vooraf onverwijld na de bestelling.
9.2. De klant dient de van Lien Soap ontvangen facturen te allen tijde te betalen binnen 30 dagen na de factuurdatum.
9.3. Producten worden geleverd nadat Lien Soap de betaling van de bestelling heeft ontvangen, tenzij partijen zijn overeengekomen dat levering op rekening geschiedt.
9.4. Indien de klant niet tijdig betaalt, dan is de klant in verzuim en wordt de wettelijke handelsrente aan de klant in rekening gebracht vanaf de overschrijding tot voldoening van het volledige verschuldigde bedrag. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Lien Soap maakt om de vordering van de klant te incasseren komen voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,-.
9.5. Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud


10.1. Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van Lien Soap, totdat alle vorderingen die Lien Soap op de klant heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW, volledig zijn betaald.
10.2. Zolang de eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet:
a. verpanden;
b. aan derden enig ander recht daarop verlenen;
c. buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.
10.3. De klant is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Lien Soap te bewaren. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Lien Soap veilig te stellen.
10.4. Indien de klant zijn verplichtingen jegens Lien Soap niet of niet volledig nakomt en in geval van ontbinding van de overeenkomst, uit welken hoofde dan ook, dan is Lien Soap gerechtigd alle producten, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van Lien Soap op volledige schadevergoeding.
10.5. Indien Lien Soap gebruik wenst te maken van haar recht, zoals omschreven in dit artikel, dan is de klant verplicht Lien Soap toegang te verlenen tot alle locaties waar de producten van Lien Soap zich bevinden.
10.6. Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de klant onmiddellijk Lien Soap daarvan op de hoogte stellen en de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Lien Soap.
10.7. De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan Lien Soap toekomende rechten onverlet.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en verjaring


11.1. Lien Soap kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 14 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
11.2. Lien Soap is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Lien Soap is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
11.3. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft.   Lien Soap is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
11.4.  is niet aansprakelijk voor schade die de klant lijdt doordat de klant de producten niet op de juiste wijze opslaat, bewaart, gebruikt of vervoert, waardoor schade aan de producten kan ontstaan.
11.5. Indien de klant wijzigingen aanbrengt of laat aanbrengen aan het product of de verpakking, sluit Lien Soap iedere aansprakelijkheid uit.
11.6. Lien Soap is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.
11.7. Indien Lien Soap aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Lien Soap beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Lien Soap gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Lien Soap beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
11.8. De klant vrijwaart Lien Soap voor vorderingen die derden tegen Lien Soap  instellen ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor Lien Soap niet aansprakelijk is ingevolge het voorgaande. De klant is gehouden Lien Soap op eerste verzoek schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten die voor Lien Soap mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van een door een derde tegen haar ingestelde vordering als bedoeld in dit lid.
11.9. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens Lien Soap vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Lien Soap kan aanwenden.
11.10. Indien de klant niet, niet tijdig of niet naar behoren aan zijn contractuele verplichtingen of zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet voldoet of onrechtmatig jegens LienSoap handelt, dan dient de klant alle schade te vergoeden die Lien Soap daardoor lijdt.

Artikel 12. Reclames


12.1. De klant is verplicht de geleverde producten en de verpakking terstond bij aflevering te controleren. De klant dient in het bijzonder na te gaan:
a. of de juiste producten zijn geleverd;
b. of het juiste aantal producten is geleverd;
c. of de producten voldoen aan de kwaliteitseisen of aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik.
12.2. Zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na de levering aan Lien Soap gemeld te worden. Reclames ter zake van geleverde producten dienen in ieder geval binnen 24 uur na de levering aan Lien Soap kenbaar te worden gemaakt. Indien de reclame mondeling is ingediend, dan dient de reclame schriftelijk of via de e-mail aan Lien Soap bevestigd te worden. Reclames die te laat worden ingediend worden niet in behandeling genomen.
12.3. De klant is verplicht Lien Soap de mogelijkheid te geven om de reclames te controleren. Het feit dat Lien Soap overgaat tot het onderzoeken van een reclame, impliceert niet dat Lien Soap enige aansprakelijkheid erkent.
12.4. Een gebrek aan een product geeft de klant niet het recht de gehele bestelling, waarvan het product deel uitmaakt, te weigeren.
12.5. Reclames schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
12.6. Indien een product bij de levering een gebrek vertoont en de klant tijdig heeft gereclameerd, dan zal Lien Soap, naar haar keuze, een vervangend product leveren of de prijs voor het betreffende product crediteren.
12.7. In de handel gebruikelijke afwijkingen in kleur, geur, kwaliteit, vorm, gewicht e.d. en schade of gebreken aan de geleverde producten die zijn ontstaan doordat de klant onzorgvuldig met het product is omgegaan, komen niet voor reclame in aanmerking.
12.8. Het recht om te reclameren vervalt indien de klant de geleverde producten heeft doorverkocht.

Artikel 13. Ontbinding


13.1. Indien er beslag wordt gelegd op zaken van de klant, de klant surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest, of ingeval van stillegging of liquidatie van het bedrijf van de klant, heeft Lien Soap het recht (verdere) uitvoering van alle met de klant gesloten overeenkomst(en) op te schorten, dan wel deze overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Lien Soap op schadevergoeding.
13.2. Indien de klant een van zijn verplichtingen jegens Lien Soap niet nakomt of Lien Soap vreest dat de klant zijn verplichtingen niet zal nakomen en de klant is niet in staat om op eerste verzoek van Lien Soap adequate zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen te stellen, dan heeft Lien Soap het recht de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Lien Soap op schadevergoeding.
13.3. Als gevolg van de uitvoering van de leden 1 en/of 2 is Lien Soap niet tot enige schadevergoeding gehouden.
13.4. Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 en/of 2 zijn alle vorderingen van Lien Soap op de klant onmiddellijk en geheel opeisbaar.

Artikel 14. Overmacht


14.1. Lien Soap is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Lien Soap liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; diefstal; weersinvloeden; gehele of gedeeltelijke werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, zowel hier te lande als in landen van herkomst van de producten; verlies van of beschadigingen aan producten bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren aan Lien Soap  door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Lien Soap of van haar leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van Lien Soap of van het door haar ingeschakelde transportbedrijf, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.
14.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van leveranciers van Lien Soap ten gevolge waarvan Lien Soap haar verplichtingen niet of niet tijdig of niet volledig kan nakomen.
14.3. Voor zover Lien Soap ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, dan is Lien Soap gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15. Geheimhouding


15.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

Artikel 16. Industriële en intellectuele eigendomsrechten


16.1. De klant dient alle industriële en intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Lien Soap geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


17.1. Elke overeenkomst tussen Lien Soap en de klant wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
17.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Lien Soap worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Lien Soap gevestigd is.